Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ต.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เปิดลงทะเบียนประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ภายในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
14 ต.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ประจำปี พ.ศ.2564
30 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
22 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
03 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลนาขุม
31 ส.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
20 ส.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
20 ส.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th