Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าใช้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ... (03 ก.ย. 2563)  
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (31 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัย... (20 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง... (20 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (20 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย เรื่องรายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้ร... (17 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (07 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ... (10 เม.ย. 2563)
วิธีการป้องกันการติดไวรัสโควิค-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน (11 มี.ค. 2563)
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ประจำปี 2563 " ระหว่างวันที่ 12 -... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.... (19 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.นาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ... (19 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.นาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ... (02 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.... (02 ส.ค. 2562)
ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.... (05 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมรับส... (20 ก.ค. 2563)  

ชมรมองค์กรสาธารณกุศลคนอุต... (13 พ.ค. 2563)  

อบต.นาขุม ลงพื้นที่ตรวจสอ... (03 เม.ย. 2563)  

มอบเจลล้างมือ,เเอลกอฮอล์ฆ... (02 เม.ย. 2563)

มอบเจลล้างมือ,เเอลกอฮอล์ฆ... (02 เม.ย. 2563)

ประชุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้... (24 มี.ค. 2563)

อบต.นาขุม พร้อมกำลังพล ออ... (20 มี.ค. 2563)

การนิเทศให้คำปรึกษาเพื่อย... (20 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่... (12 มี.ค. 2563)

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นา... (11 มี.ค. 2563)

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโคกมอบเ... (03 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมการป้องกันโรคต... (02 มี.ค. 2563)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (19 ก.พ. 2563)

โครงการส่งเสริมความสัมพัน... (17 ก.พ. 2563)

งานมะขามหวานและของดีตำบลน... (12 ก.พ. 2563)

ประชุมโครงการงานมะขามหวาน... (04 ก.พ. 2563)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (04 ก.พ. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (30 ม.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สู... (29 ม.ค. 2563)

เข้าร่วมการตรวจประเมินผลก... (27 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพ่อนัด หมู่ที... (18 ก.ย. 2563)  
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน่วยภูฟ้า หม... (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกฝายน้ำสุม หมู่ที่ 4 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกฝายชลประทานห้วยหงส์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉ... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกฝายน้ำสุม หมู่ที่ 3 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายชลประทานห้วยหงส์ หมู่ที่ 7 โดยเฉพาะ... (18 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน่วยภูฟ้า หม... (18 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพ่อนัด หมู่ที... (18 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน โครงการขุดลอกฝายชลประทานห้วยหงษ์ หมู่ 7 (14 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายน้ำสุม หมู่ที่ 4 (14 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายน้ำสุม หมู่ที่ 3 (14 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพ... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงกา... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส... (10 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ... (10 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th