Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าใช้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกร้าง (ภ.ส.ด.๑) (04 มี.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 (01 ก.พ. 2567)  
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (29 ม.ค. 2567)  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) จำนวน 2 ... (12 ธ.ค. 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้... (11 ธ.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 ธ.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (24 พ.ย. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำมันดับเพลิง... (20 พ.ย. 2566)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (01 พ.ย. 2566)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อจัดซื้... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก... (01 มี.ค. 2566)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (13 ธ.ค. 2565)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 พ.ย. 2565)
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 (23 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (01 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (01 มิ.ย. 2565)
*ประชาสัมพันธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565** (14 ธ.ค. 2564)
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (14 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีการฝึกอบรมตามโคร... (13 พ.ค. 2567)  

ร่วมพิธีการฝึกอบรมตามโคร... (13 พ.ค. 2567)  

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬ... (10 พ.ค. 2567)  

เข้าร่วมโครงการอำเภอ...บำ... (24 เม.ย. 2567)

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติก... (11 เม.ย. 2567)

ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันพ... (05 เม.ย. 2567)

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ... (18 มี.ค. 2567)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (22 ก.พ. 2567)

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เพ... (19 ก.พ. 2567)

เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าเส... (05 ก.พ. 2567)

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนวั... (31 ม.ค. 2567)

เข้าโครงการการฝึกซ้อมแผนป... (17 ม.ค. 2567)

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเท... (15 ม.ค. 2567)

“No Gift Policy งดให้ งดร... (12 ธ.ค. 2566)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (24 ต.ค. 2566)

ข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาต... (16 ต.ค. 2566)

เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าเ... (02 ต.ค. 2566)

ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการข้า... (22 ก.ย. 2566)

กลุ่มสตรีตำบลนาขุมร่วมออก... (21 ก.ย. 2566)

สำรวจความเดือดร้อนของพี่น... (21 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(วัสดุสำนักงาน) สายห้วยชำเปย หมุ่ 4... (19 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา/อุปกรณ์กีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (04 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก) สายข้างโณงเรียนสุมข... (02 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังกั้นดินสไลด์ สายภูทอก หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่... (02 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเพื่อมาเรียนที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กอง... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก) สายห้วยน้อย หมู่๒ บ... (13 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (วัสดุคัดเลือก) สายห้วยน้อย หมู่ ๕... (13 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับกีฬาประเภทสากลกีฬาพื้นบ้านและผู้ฝึกสอนโ... (13 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารภรับ - ส่งเด็กเพื่อมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (29 ก.พ. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝังบ่อกลบขยะ หมู่ที่๒ บ้านห้วยเหล่า ตำบลนาขุม อำ... (21 ก.พ. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 145 อุตร... (20 ก.พ. 2567)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com