Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าใช้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (13 ธ.ค. 2565)  
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้... (12 ธ.ค. 2565)  
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ... (28 พ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 พ.ย. 2565)
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 (23 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (01 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (01 มิ.ย. 2565)
*ประชาสัมพันธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565** (14 ธ.ค. 2564)
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (14 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2564)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (09 พ.ย. 2564)
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ "เขตปลอดบุหรี่" เพื่อเป็นการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราช... (22 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลนาขุม (01 ก.ย. 2564)
รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) (18 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (29 ก.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (15 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองคลัง (01 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่มอบของ เยี่ยมผู้... (22 มี.ค. 2566)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (22 มี.ค. 2566)  

ลงพื้นที่เด็กผู้ยากไร้ จำ... (21 มี.ค. 2566)  

มอบแพมเพิส ให้กับนายวิเชี... (21 มี.ค. 2566)

ออกดำเนินการให้บริการฉีดว... (21 มี.ค. 2566)

ออกดำเนินการให้บริการฉีดว... (20 มี.ค. 2566)

ร่วมกันปฏิบัติการดับไฟป่า... (20 มี.ค. 2566)

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา... (18 มี.ค. 2566)

กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" (18 มี.ค. 2566)

ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเ... (17 มี.ค. 2566)

งานสาธารณสุขออกฉีดวัคซีนพ... (16 มี.ค. 2566)

สำรวจผู้ขอความช่วยเหลือผู... (15 มี.ค. 2566)

งานสาธารณสุขออกฉีดวัคซีนพ... (15 มี.ค. 2566)

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา Big ... (14 มี.ค. 2566)

งานสาธารณสุขออกฉีดวัคซีนพ... (14 มี.ค. 2566)

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาชุมชน... (14 มี.ค. 2566)

งานสาธารณสุขออกให้บริการฉ... (13 มี.ค. 2566)

กิกรรมอบรมโครงการป้องกันแ... (13 มี.ค. 2566)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... (13 มี.ค. 2566)

“No Gift Policy งดให้ งดร... (09 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหน้าฝายในหมู่บ้านนาบัว หมู่ 5 บ้านนาบัว ตำบลนา... (24 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจา... (12 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ... (22 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่สำหรับจัดงานมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ปร... (02 ก.พ. 2566)
ประกาศซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ด้วยวิธีประกวดร... (30 ม.ค. 2566)
ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ด้วยวิธีประก... (30 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2566)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชน หมู่ที่ 4... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซำบง - ห้วยน้อย หมู่ท... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติมสำนักงานบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบร... (22 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสำราญ ร่ม... (18 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงเชียงแต่... (04 ต.ค. 2565)
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงเซียงแต่ง-บ่อขยะ หมู่ท... (27 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซำบงไปห้วยน... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะหมู่ที่ 3 บ้านม่วงชุม และหมู่ที่ 6 บ... (13 ก.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com